Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Aktualności

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2011

"BEZPIECZNA RODZINA" po raz trzeci.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że dobiega końca trzecia edycja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt: "Bezpieczna rodzina", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych i bezrobotnych aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ręczno.
W ramach projektu zostały podpisane kontakty z 13 osobami w tym 9 osób niepełnosprawnych i 4 osoby powracające. Osoby niepełnosprawne otrzymali następujące formy wsparcia : 50 godzinny trening kompetencji społecznych w tym 4 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy wraz z opiekunem, 26 godzinne doradztwo zawodowe; dla 4 mężczyzn 160 godzinne szkolenie zawodowe w zakresie magazyniera z obsługą wózków widłowych a dla 5 kobiet 120 godzinne szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Dla 4 kobiet powracających do projektu odbył się 20 godzinny trening kompetencji społecznych, 16 godzinne doradztwo zawodowe i 120 godzinne szkolenie zawodowe z zakresu pomoc kucharza. W dniach 3-4 grudnia 2011 r. odbyła się wizyta studyjna mające na celu zapoznanie uczestników projektu z ideą Spółdzielni Socjalnej. W dniu 8 grudnia 2011r uczestnicy otrzymali certyfikaty o zakończeniu udziału w projekcie i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki i środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu " Bezpieczna rodzina" podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, nastąpi wzrost ich pozycji społecznej w środowisku lokalnym, co wpłynie na poziom funkcjonowania osoby uczestniczącej w projekcie i jego rodziny.

W roku 2012 GOPS Ręczno będzie kontynuował realizację projektu systemowego "Bezpieczna rodzina", którego celem jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn, co będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Oferujemy szereg bezpłatnych kursów/szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające zdobycie nowych, które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zaprasza się do siedziby realizatora projektu:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie

ul. Piotrkowska 5
97 - 510 Ręczno
tel./fax 0-44 781 38 18
e-mail: gopskierownik@interia.pl
recznogops@interia.pl

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru beneficjentów ostatecznych do projektu "Bezpieczna rodzina".Wizyta studyjna o spółdzielczości socjalnej
w dniach 3-4 grudnia 2011r.


W ramach projektu "Bezpieczna rodzina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie w dniach 3 - 4 grudnia 2011r. odbyła się wizyta studyjna. Celem wizyty było zaprezentowanie 10 osobowej grupie osób biorących udział w projekcie idei spółdzielczości socjalnej, która przy wsparciu funduszy UE daje ogromne szanse na wyjście z bezrobocia dla osób wykluczonych społecznie. W siedzibie Spółdzielni Socjalnej EXOOP przy ul. Snycerskiej 6 w Łodzi której Prezesem jest p. Barbara Szataniak odbyły się w ciągu pierwszego dnia pobytu 5 godzinne warsztaty na następujące tematy: co jest podmiotem ekonomii społecznej i czym się ona charakteryzuje; o samej spółdzielni socjalnej czyli - definicja, idea, zasady, aspekty prawne, o etapach zakładania i zatrudniania w ramach spółdzielni. Zajęcia prowadził wykładowca - prezes Spółdzielni Socjalnej FIGA p. Grzegorz Sierba. Po zajęciach odbyła się uroczysta kolacja integracyjna przygotowana w całości przez pracowników Spółdzielni Socjalnej EXOOP specjalizującej się w cateringu. W czasie kolacji zapoznano uczestników z działalnością spółdzielni EXOOP. W drugim dniu 5 godzinnych szkoleń P. Grzegorz Sierba przedstawił sposób przygotowania statutu, protokołów z posiedzenia założycielskiego Spółdzielni i Walnego Zgromadzenia, omówił rodzaje dokumentów do złożenia w KRS w celu rejestracji Spółdzielni, nadania NIP i REGON. W drugiej części dnia p. Katarzyna Dzikowska - osoba zajmująca się oceną biznes planów przedstawiała źródła pozyskiwania finansów na działalność spółdzielni socjalnych oraz jak przygotować dobry biznes plan. P. Grzegorz Sierba zaprosił uczestników wizyty studyjnej do siedziby swojej Spółdzielni Socjalnej FIGA na ul. Piotrkowską 101 do lokalu restauracyjnego "Zaraz wracam", gdzie opowiedział swoją przygodę ze spółdzielczością i zaprezentował jej działalność . To było coś niesamowitego, że spółdzielnia socjalna prowadzona przez 5 osobową grupę młodych bezrobotnych po upływie roku tak wspaniale prosperuje przynosząc zyski. Wierzymy, że wizyta zapoczątkuje tworzenie podobnych inicjatyw na naszym terenie.


Przygotowała: Elżbieta KrawczykW dniu 24 listopada 2011r Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wydał decyzję o zatwierdzeniu wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu "Bezpieczna rodzina" realizowanego przez GOPS Ręczno w 2011r. W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zostało wprowadzone nowe zadanie. W dniach 3-4 grudnia 2011r zostanie zorganizowana wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej EXOOP w Łodzi dla 18 osób: 10 będących Beneficjentami Ostatecznymi oraz 7 opiekunów osób niepełnosprawnych i 1 osoby monitorującej w celu zaprezentowania nowych form aktywności zawodowej w postaci prężnie działających podmiotów ekonomi społecznej. W ramach wizyty przewidywane jest zorganizowanie 10 godzin zajęć warsztatowych na temat: podmiotów ekonomii społecznej; jak założyć spółdzielnię socjalną; o źródłach finansowania spółdzielni socjalnych; przygotowanie biznes plan i zaprezentowanie działalności spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym, cateringowym,

W ramach projektu „Bezpieczna rodzina” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie do dnia 15 sierpnia 2011r dla 4 BO powracających do projektu zostało zakończone szkolenie zawodowe pomoc kucharza wraz z doradztwem zawodowym.
Grupa 9 BO osób niepełnosprawnych w dniu 11 sierpnia 2011r zakończyła trening kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach treningu odbył się 4 dniowy obóz terapeutyczno-integracyjny do miejscowości Uniejów. W obozie uczestniczyło 9 BO wraz z opiekunami i osoba monitorująca – koordynator projektu. W ramach obozu zrealizowano 12 godzin zajęć treningu kompetencji społecznych, wręczono materiały promocyjne (kubki i długopisy), wykonano zdjęcia. W dniu 9 sierpnia 2011r w godzinach popołudniowych zwiedzano Kasztel Rycerski w Uniejowie wraz z XIX wiecznym Parkiem i skorzystano z Basenów Termalnych a w dniu 10 sierpnia 2011r odbyła się jednodniowa wycieczka do Łęczycy, gdzie zwiedzano zamek Królewski z Muzeum Regionalnym oraz 800 letnią Kolegiatę w Tumie.

Od 5 września 2011r rozpoczyna się szkolenie zawodowe profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 5 kobiet niepełnosprawnych a od 10 października 2011r szkolenie dla 4 mężczyzn niepełnosprawnych na magazyniera z obsługą wózków widłowych

Fotoprezentacja "Bezpieczna rodzina"

kliknij aby obejrzeć

Ręczno, dnia 14 czerwiec 2011 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu
BEZPIECZNA RODZINA


pełny tekst ogłoszenia

Ręczno, dnia 25 maja 2011 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie


pełny tekst ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIAKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert cenowych w wartości poniżej progu określonego art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Dokument

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


treść ogłoszenia


ZAWIADOMIENIE


Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie realizator projektu "Bezpieczna rodzina" zawiadamia wszystkich oferentów o zmianie załącznika nr 7 do SIWZ "Wykaz osób", który otrzymuje następujące brzmienie:

Plik do pobrania:

Zał. nr 7 do SIWZ – Wykaz osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
97 – 510 Ręczno


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE KONKURSU OFERT CENOWYCH
O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO ART. 4 UST. 8
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


na realizację usług szkoleniowych:

1. W grupie osób niepełnosprawnych:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych - 50 godz.,
- szkolenie z doradcą zawodowym – 26 godz.,
- 4 dniowy obóz terapeutyczno – integracyjny na terenie woj. łódzkiego,
- szkolenie zawodowe dla kobiet – profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 120 godz.,
- szkolenie zawodowe dla mężczyzn magazynier z obsługa wózków widłowych – 160 godz.
2. W grupie osób powracających do projektu:
- szkolenie zawodowe pomoc kucharza – 120 godz.,
- szkolenie z doradcą zawodowym (grupowe) – 16 godz.,
- trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – 20 godz.

Szkolenie realizowane w ramach projektu pt. „Bezpieczna rodzina” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania:

1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załączniki do specyfikacj:

Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
Zał. nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt. 1.
Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie art. 24 ust. 1.
Zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonywanych usług.
Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt. 3.
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach.
Zał. nr 7 do SIWZ – Wykaz osób.
Zał. nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o uprawnieniach.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
pn. "Bezpieczna rodzina"
realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
więcej


OGŁOSZENIE


Projekt "BEZPIECZNA RODZINA" współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że w roku 2011 będzie kontynuował realizację projektu systemowego "Bezpieczna rodzina", którego celem jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych i bezrobotnych aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ręczno. więcej


Powrót do treści | Wróć do menu głównego