Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Aktualności

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2013

InformacjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż po raz piąty złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Bezpieczna rodzina". Wniosek ten został wysłany za pośrednictwem poczty polskiej w dniu 31.01.2013 r.
Poniżej prezentujemy opis wniosku.

jpg1, jpg2, jpg3, jpg4, jpg5, jpg6, jpg7, jpg8, jpg9, jpg10, jpg11

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie po raz piąty realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: ”Bezpieczna rodzina”. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ręczno oraz upowszechnienie pracy socjalnej w roku 2013.
Realizacja projektu obejmuje cały rok 2013. Beneficjenci Ostateczni projektu będą uczestniczyć na podstawie podpisanych kontraktów socjalnych. Wezmą udział w co najmniej trzech formach wsparcia spośród:
- instrumentu aktywizacji społecznej w postaci treningu kompetencji społecznych „Uwierz w siebie”,
- instrumentu aktywizacji społecznej w postaci treningu pamięci,
- instrumentu aktywizacji edukacyjnej w postaci kursu komputerowego,
- instrumentu aktywizacji zawodowej w postaci skierowania jednej osoby w wieku 15-30 lat do pracy lub na staż albo praktyki w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach wedle rozeznanych potrzeb.
Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci:
- ubezpieczenia NNW w trakcie trwania zajęć w ramach projektu,
- pomocy finansowej zgodnie z rozeznanymi potrzebami i planem pomocy ustalonym przez pracowników socjalnych w toku ich pracy,
- uczestnictwa w konferencji podsumowującej realizację projektu.
Obowiązkiem Beneficjenta Ostatecznego projektu będzie czynny i regularny udział w spotkaniach. Udział w projekcie pt.: „Bezpieczna rodzina” jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Bezpieczna rodzina” zakłada również realizację dodatkowych zadań. W ramach spełnienia wymogu organizacyjnego w OPS niezbędne jest kontynuowanie zatrudnienia pracownika socjalnego. Do sprawnej realizacji projektu zaangażowany będzie cały zespół pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie. Dodatkowo zatrudniony zostanie na umowę zlecenie informatyk.
Uczestnikami projektu będzie 15 osób z terenu Gminy Ręczno. Projekt adresowany jest do osób w wieku 45+ (13 osób), które nie mają kwalifikacji lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, często nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, mieszkające na terenie wiejskim, gdzie brak jest możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Osoby te często borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, towarzyszą im lęk i obawy, co powoduje barierę odgradzającą od życia społecznego i zawodowego. Ponadto udział w projekcie wezmą 2 osoby w wieku 15-30 lat, które zostaną wybrane do projektu na podstawie regulaminu rekrutacji. Udział w projekcie pozwoli skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego, zawodowego, do których dostęp jest utrudniony. W ramach uczestnictwa w projekcie osoby uczestniczące będą mogły lepiej się poznać, zbudować więzi rodzinne i społeczne. Ponadto dzięki takiej integracji będą mogły pobudzić swoją kreatywność, rozwijać zainteresowania, stworzyć grupę wsparcia, która ułatwi im codzienne funkcjonowanie.

Zaproszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie ma zaszczyt zaprosić wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w projekcie:
"Bezpieczna rodzina"
Projekt realizowany jest już po raz piąty, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


treść zaproszenia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego