Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Grupy docelowe

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2009

F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\KAPITAL_LUDZKI.jpg
Error File Open Error
F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\UE+EFS_L-kolor1.jpg
Error File Open Error

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 8 osób, które są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione: rolnicy. Rodziny te borykają się z problemami w wypełnianiu roli rodzicielskiej; część z nich posiada dozór kuratora; są w wieku produkcyjnym, posiadają niewykorzystane przez siebie pokłady osobistych zasobów, słabe warunki materialno - bytowe, niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które tworzą barierę odgradzającą od życia społecznego i rynku pracy. Wybór osób do udziału w projekcie został przeprowadzony po dokładnym rozeznaniu środowiska przez pracowników socjalnych w toku codziennej pracy w ramach powierzonych zadań. Pracownik socjalny podpisze z nimi kontrakt socjalny. Kontrakty socjalne zawierane z rodzinami mają na celu zobowiązanie poszczególnych jej członków do udziału w spotkaniu integracyjnym a także objęciu działaniami w ramach tego projektu, podejmowanymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uzasadnieniem dla wyboru powyższej grupy jest ich bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, braku aktywności zawodowej i problemy w adaptowaniu się na rynku pracy. Powstanie również lista rezerwowa uczestników, co pozwoli zapobiec zmniejszeniu grupy. Beneficjenci naszego projektu nie mają możliwości korzystania z profesjonalnych form pomocy psychologiczno-terapeutycznych w tym kierunku co w konsekwencji jest przyczyną izolacji i wykluczenia społecznego. Objęcie tych osób działaniami w ramach tego projektu pozwoli na wywołanie konstruktywnych zmian w ich świadomości,poprawę jakości funkcjonowania ich w rodzinie i na rynku pracy. Wpływ na postawy, poglądy, myślenie tych osób, zaangażowanie w tym celu specjalistów do pracy z nimi, przyczyni się do zahamowania procesu marginalizacji tych rodzin. W związku z udziałem w Projekcie osób bezrobotnych zostanie zawarte porozumienie o współpracy z PUP, określające kwestie wymiany informacji i sposobu wywiązywania się ze swoich obowiązków przez osoby bezrobotne. Odbiorcami Projektu jest także otoczenie beneficjentów -małżonkowie i dzieci, gdyż zachodzi duża potrzeba oddziaływań terapeutycznych na całe środowiska. Osoby te będą objęci instrumentem aktywnej inegracji poprzez sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego