Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Opis Projektu

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2010

F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\KAPITAL_LUDZKI.jpg
Error File Open Error
F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\UE+EFS_L-kolor1.jpg
Error File Open Error

Gmina Ręczno to Gmina typowo wiejska. Dane na koniec 2008r. podają,iż liczy ona 3846 mieszkańców.Na terenie gminy obserwuje się wiele problemów rozwojowych,które są trudniejsze do rozwiązania na terenie gminnym niż miejskim.Główne problemy to: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Wśród tych problemów szczególnie uciążliwym trudnym do poprawy sytuacji rodzin jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak aktywności społecznej.Gmina Ręczno ma charakter typowo rolniczy,ok.55% powierzchni stanowią użytki rolne,rolnictwo w gminie jest rozdrobnione i słabo zmechanizowane.Dochody uzusykiwane z tego tytułu są nieadekwatne do potrzeb rodzin rolników. Wynika potrzeba poszukiwania pracy poza rolnictwem.Z danych OPS Ręczno wynika,że w 2008 r.z pomocy społecznej korzystało ogółem 125 rodzin w tym 518 osób.35 rodzin zostało zdiagnozowanych jako rodziny wielo problemowe z głównym problemem -bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z tego 10 rodzin objętych jest nadzorem kuratora sądowego. Do takiej sytuacji dochodzi w wyniku działania niesprzyjających czynników z którymi rodzina nie potrafi sobie poradzić w konstruktywny sposób, np. uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, problemy emocjonalne rodziców (często uwarunkowane urazami z dzieciństwa), przewlekła choroba,konflikty małżeńskie, dysfunkcje rozwoju dziecka. Dodatkowo potęguje to także brak odpowiednich zasobów materialnych, umiejętności oraz konstruktywnych wzorców potrzebnych do pełnienia ról małżeńskich, rodzicielskich, a także społecznego wsparcia. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest postrzegana w środowisku lokalnym jako lekceważące podejście tych rodzin do istoty rodzicielstwa, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci; jako powód do bycia klientem pomocy społecznej co skutkuje izolacją tych rodzin. Sytuacja ta przekłada się na funkcjonowanie poszczególnych beneficjentów na rynku pracy. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem wynikającym z pełnienia roli rodzica, nieumiejętność konstruktywnego myślenia i rozwiązywania problemów, niewłaściwa organizacja czasu negatywnie wpływa na wykonywanie czynności zawodowych i na dyspozycyjność osoby. Pracownikom socjalnym bardzo trudno jest pomóc tej grupie osób ze względu na brak: umiejętności rodzicielskich, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, niechęć do korzystania z różnych form pomocy (prasa telewizja) porady specjalistów, tkwienie w stereotypach wychowawczych, brak placówek wspierających działania pracownika socjalnego. Udział w projekcie spowoduje zmiany w funkcjonowaniu rodziny, zmiany w postrzeganiu samego siebie w środowisku, w rodzinie i na rynku pracy; zwiększenie osobistych zasobów beneficjentów w zakresie wychowania i budowania dobrych relacji z dziećmi; zwiększenie motywacji do podejmowania konstruktywnych zmian w życiu; polepszenie możliwości radzenia sobie w codziennej rzeczywistości;usprawnienie komunikacji interpersonalnej; wzmocnienie więzi w rodzinach; wzmocnienie poczucia sprawstwa i własnej wartości beneficjentów; zwiększenie mobilności i efektywności osoby na rynku pracy. Taki rodzic, który ma wysokie poczucie własnej wartości spełnia się w roli rodzica, radzi sobie z codziennymi problemami, właściwie reaguje na stres, jest efektywnym pełnowartościowym potencjalnym pracownikiem.
Cel główny: przeciwdziałanie procesowi marginalizacji i wykluczenia społecznego rodzin i osób będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywną integrację i pracę socjalną.


Cele szczegółowe:

1.Upowszechnianie integracji społecznej u osób zagrożonych marginalizacją poprzez stosowanie wsparcia indywidualnego i środowiskowego w oparciu o kontrakt socjalny
2.Przyczynienie się do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie pracy socjalnej na terenie gminy Ręczno

3.Podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu bycia rodzicemProjekt: Bezpieczna rodzina wpisuje się w cele priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż umożliwia uczestnictwo w aktywnych formach integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Ręczno. Projekt pokrywa się z Planem Działania na rok 2009 gdyż rozwija formy aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz upowszechnia pracę socjalną w regionie-wzmocnienie kadrowe. Ponadto projekt ten jest zgodny z zasadami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Proponowany przez nas projekt jest także zgodny z następującymi dokumentami: Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski, Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2020 dla Województwa Łódzkiego w zakresie celów strategicznych 1,2, a w szczególności w 3.„Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” i 5 w zakresie działań 1.3.2 między innymi „Inicjowanie i wspieranie lokalnych programów aktywizujących świadczeniobiorców pomocy społecznej” oraz ze strategią Gminy Ręczno, która powstała na podstawie strategii Wojewódzkiej i zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tj. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ręczno na lata 2008-2015.


Wybór grupy docelowej jest zgodny z grupami docelowymi wymienionymi w dokumentach programowych POKL w zakresie Priorytetu VII,gdyż są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:długotrwale bezrobotne,nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi,rolnicy,osoby uzależnione od alkoholu,poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia. Ponadto wnioskodawca deklaruje organizację i funkcjonowanie biura projektu na terenie województwa Łódzkiego w siedzibie wnioskodawcy w GOPS Ręczno.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego